อนุญาตให้นำลิ้งค์ไปวางหรือส่งให้เพื่อนที่ไหนก็ได้

ข้อความช่วยจำ  
เด่นทั่วไป
รสน / HTF  
รส / HT
รน / HF
ร / H
ส / T
น / F
สน / TF
เด่นรวมแต้ม
รสน / HTF
รส / HT
รน / HF
สน / TF